E-SERVICE สพป.ลย.๑×สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิมพ์ ก.พ.7พิมพ์ ปพ.รายงานงบประมาณศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697
เลขประจำตัวประชาชน 
เลือกรายงานเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 


รายงานสถิติการให้บริการ 148 ครั้ง